SOUND & LIGHT handels- og lejebetingelser

Retsforholdet mellem køber/lejer og SOUND & LIGHT bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående ændringer: 

Almindelige handelsbetingelser: 


Prisfastsættelse.

Alle priser opgives eks. moms og øvrige afgifter. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers bortfalder de. Skriftlige tilbud er gældende, så længe lager haves, medmindre andet er anført. Prisen er vores dagspris fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse med forbehold for løn og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og øvrige omkostninger. 

Afregning skal ske umiddelbart efter lejekontraktens afslutning eller til de i lejekontrakten gældende terminer, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Kontrakter. 
Ved kontrakt og/eller aftalekøb forbliver varerne SOUND & LIGHT’s ejendom, indtil kontrakten og/eller aftalen er opfyldt. 

Underskriverne erklærer sig indforstået med kontraktens indhold og returnerer denne i underskrevet stand. Returneres kontrakten ikke indenfor 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig. 

SOUND & LIGHT forbeholder sig ret til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt men ikke returneret kontrakt. 

Eventuelle tvister behandles ved de danske domstole. 

Reklamation.
Reklamationer over mangler i antal eller kvalitet skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. 

Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. 

Følgende udvidede force majeure fritager SOUND & LIGHT fra forsinkelsesansvar: Krig, brand, pandemi, strejke, lockout, vejrlig ud- og indkørselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører samt øvrige omstændigheder, SOUND & LIGHT ikke forudså eller burde have forudset. 

Betingelser især for leje af lyd, lys, AV og sceneudstyr: 

Sikring af udstyr. 
Ved udendørsarrangementer skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr. Ekstra presenninger skal forefindes. SOUND & LIGHT forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod. Dimensioner af forsyningskabler samt den øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord og der skal være en elektriker til stede ved tilkobling. 

Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj. SOUND & LIGHT forbeholder sig ret til at underkende transporten. 

Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig. 

SOUND & LIGHT har tegnet forsikring af det lejede i udlejningsperioden. Dette betyder dog ikke, at lejers ansvar og forpligtigelser begrænses herved. 

Køber lejer SOUND & LIGHT´s forsikring, er lejer forsikret på samme vilkår som SOUND & LIGHT. 

Lejes udstyret med tekniker, er lejer fuldt forsikret ved køb af SOUND & LIGHT’s forsikring. Dog skal anlægget sikres mod tyveri. 

Eventuelle skader skal straks anmeldes til SOUND & LIGHT. 

Tyveri og hærværk skal desuden politianmeldes. 

Lejes udstyret uden tekniker og tegner lejer forsikring hos SOUND & LIGHT, er lejeren alligevel ansvarlig for skader, som SOUND & LIGHT ikke får dækket af forsikringen. Der kan her være tale om:
 - Tyveri fra åbne eller uaflåste bygninger/motorkøretøjer.
 - Tyveri/hærværk af udstyr under åben himmel.
 - Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilket der ikke kan påvises skadestidspunkt og/eller årsag.
 - Løse kabler og lamper.
 - Forsætlig eller grov uagtsomhed for så vidt dette ikke kan lægges SOUND & LIGHT eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.
 - Selvrisiko på udstyr pt. DKK 15.000, -.
 - Selvrisiko på køretøj pt. DKK 15.000, -. 

Benyttelse af det udlejede. 
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra SOUND & LIGHT. 

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det udlejede uden særlig tilladelse fra SOUND & LIGHT. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer. 

Udskiftede lyskilder samt medleveret reserve lyskilder skal returneres. Manglende lyskilder faktureres til dagspris. 

Reparationer og skader.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra SOUND & LIGHT. 

SOUND & LIGHT kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. 

Returneres udstyr i en væsentlig anden stand end modtaget - beskidt, støvet, vådt - faktureres der efter timeforbrug for ekstra vedligeholdelse. 

I lejeperioden.
De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt og de må ikke medtages uden for Danmarks grænser, medmindre der foreligger særlig aftale. 

Udlevering af reserveret udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. SOUND & LIGHT forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion. 

Ved for sen aflevering af udstyr har SOUND & LIGHT ret til at kræve ekstra betaling samt få dækket de omkostninger SOUND & LIGHT måtte have haft ved anden lejeaftale. 

Undlader lejer at aflevere udstyret tilbage til aftalt tid, medfører dette uberettiget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af Straffelovens §293 (brugstyveri). 

Annullering af kontrakten.
Kontrakten er bindende. 

Ved annullering af indgåede kontrakter har SOUND & LIGHT ret til at opkræve følgende: 
- 60 dage før første lejedag – 50% af den samlede kontraktsum. 
- 30 dage før første lejedag – 75% af den samlede kontraktsum. 
- 14 dage før første lejedag – 100% af den samlede kontraktsum. 

En sådan annullering skal ske skriftligt. Opfyldelse af kontrakten kan ikke efterkommes ved force majeure. 

Ved enhver manglende betaling, jf. aftale, pålægges 3% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato, samt gebyrer jf. renteloven. 

Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne betalinger til SOUND & LIGHT med henvisning til ikke anmeldte mangler. 

Hands 
Såfremt eventuelt aftalte hjælpere ikke er tilstede, erlægges et beløb, der pt. udgør DKK 3.500,- + moms pr. manglende hjælper.

Betingelser specielt ved leje af biler 

SOUND & LIGHT har i overensstemmelse med reglerne i Færdselsloven tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Der er en selvrisiko på DKK 15.000, - pr. skade. Såfremt der måtte opstå en skade, skal lejeren omgående give meddelelse herom til SOUND & LIGHT. 

Optages der i anledning af skaden ikke politirapport, er lejeren forpligtet til at fremskaffe fyldestgørende oplysninger til SOUND & LIGHT om evt. andre implicerede. 

Lejeren er altid erstatningspligtig for liggedags afsagn med pt. DKK. 450,- pr. dag. Lejemålet omfatter det anførte tidsrum og kontraktforholdet udløber ved det anførte tidspunkt, således lejeren er forpligtet til at aflevere vognen til SOUND & LIGHT til aftalt tid, medmindre der inden tidsfristens udløb er truffet skriftlig aftale med SOUND & LIGHT om lejemålets mulige forlængelse. Returneres vognen ikke til aftalt tid, medfører dette ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af Straffelovens §293 (brugstyveri). 

Lejeren hæfter for tab, der påføres SOUND & LIGHT direkte eller indirekte ved, at SOUND & LIGHT ikke kan disponere over vognen til aftalt tid. Dette opgøres efter sædvanlig gældende erstatningsprincipper og regler indenfor kontraktforhold i tilfælde af misligholdelse. Lejeren hæfter selv for bøder og parkeringsafgifter. 

Tilgodehavender, som SOUND & LIGHT måtte få hos lejeren som følge af ikke rettidig returnering af vognen eller andet, forrentes af lejeren med rentelovens gældende morarente. Kun ved særlig påtegning på kontrakten må vognen føres udenfor landets grænser. Lejemålet omfatter kun lejeren eller personer, der er godkendt af SOUND & LIGHT og påført kontrakten. Uanset om lejeaftalen måtte angive en anden person, firma og/eller selskab til at betale lejen, forsikring mv. hæfter den eller de på lejeaftalen anførte chauffører solidarisk og direkte for ethvert krav, SOUND & LIGHT måtte have i henhold til lejeaftalen. 

Såvel lejer som eventuelle med-chauffører skal have gyldigt førerbevis og aldersgrænsen for chaufføren er 21 år. 

Lejeren må ikke benytte vognen til ulovlige transporter, herunder smugling mv. og ej heller til slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste vognen udover det normale og sædvanlige. Vognen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der ville kunne beskadige vognen indvendigt eller udvendigt. 

Kassebiler er indregistreret til firmakørsel og må derfor ikke benyttes til privatkørsel eller gods for fremmed regning. 

Køretøjet må ikke fremlejes eller benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer. 

Lejeren skal ved lejemålets begyndelse påse, at køretøjet er i lovlig stand og lejeren er ansvarlig for vognens lovlige stand samt pasning under lejemålet. 

I tilfælde af motorstop eller skade må lejeren ikke lade foretage reparation eller slæbning uden SOUND & LIGHT’s samtykke. 

Foretager lejeren noget sådant uden SOUND & LIGHT’s samtykke, er det på lejerens egen regning og risiko. 

Ansvarsbegrænsning.
SOUND & LIGHT kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren måtte pådrage sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet ej heller, hvor køretøjets anvendelse helt eller delvist reduceres. SOUND & LIGHT hæfter aldrig for indirekte tab, herunder avancetab. Glemte sager i vognen erstattes ikke. 

Ansvarsfraskrivelse.
SOUND & LIGHT fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af skade på gods under transport og handling. 

Vi gør opmærksom på, at kunden bør tegne en transportforsikring. 

Har kunden allerede en transportforsikring, skal kundens eget forsikringsselskab sandsynligvis informeres om den forestående transport. 

Nørresundby, den 6. oktober 2023